O nama

DOBRODOŠLI

Restoran Tri šešira

„Tri šešira“ je pravi biser među restoranima Skadarlije. Sagrađen je u srcu Skadarske ulice i u prepoznatljivom ambijentu postoji više od 150 godina. Otvoren je 1864. u zgradi u kojoj se prethodno nalazila zanatska radionica, koja je kao logotip imala tri plehana šešira. Po tome je restoran i dobio naziv. Po svojoj usluzi i kvalitetu restoran je poznat i izvan granica naše zemlje. Imao je čast da ugosti najeminentnije domaće i svetske ličnosti: Kralja Huana Karlosa, Džorža Buša, Pertinija, Vili Branta i druge. Svedočanstva o prijatnom boravku u restoranu čuvaju se u knjizi gostiju. „Tri Šešira“ – bogatstvo tradicije, umetnosti i boemskog života. Ovde su uživali i dane provodili Tin Ujević, Branislav Nušić, Gustav Krklec, Čiča Ilija Stanojević, Raka Drainac, a najznamenitiji stanovnik Skadarske ulice – Đura Jakšić ga je često nazivao „vinsko vrelo“.

Ogr­nu­ta 115-go­di­šnjim pla­štom, „Po­li­ti­ka” je si­šla niz ska­darlij­sku kal­dr­mu i oku­pi­la svo­ju svi­tu – no­vi­na­re, ured­ni­ke, lekto­re, fo­to-re­por­te­re, pre­la­ma­če… pod kr­o­vom „Tri še­ši­ra”. Ova adre­sa je s razlo­gomiza­bra­na, ka­že v. d. glav­nog i od­go­vornog ured­ni­ka Žar­ko Ra­kić, jer je u ovoj naj­sta­ri­joj ka­fa­ni u bo­em­skoj če­tvr­ti, rođenoj 1864. godi­ne i dru­goj po vre­me­šno­sti u pre­sto­ni­ci, 1904. na­sta­la ide­ja o osni­va­nju na­šeg dnev­nog li­sta. Ovi po­da­ci za­be­le­že­ni su u knji­zi „Kod tri še­ši­ra” no­vi­na­ra Mi­ro­sla­va Stefa­no­vića, sa­rad­ni­ka „Po­li­ti­kinog” „Ma­ga­zi­na”. Iz ovog de­la sa­zna­je se i da je ču­ve­na ska­dar­lij­ska „ga­ta­ra”, glu­mi­ca Lju­bi­ca Ja­ni­ći­je­vić, na ovom me­stu pr­o­re­kla Mar­ga­ret Ta­čer da će bi­ti veli­ki dr­žavnik, a za ka­fan­skim sto­lom pe­snik Ste­van Ra­ič­ko­vić upo­znao je svo­ju su­pru­gu Boja­nu, o če­mu je ona pi­sa­la, a on to pi­smo pr­o­sledio Cr­njan­skom u Lon­don.U zimskim da­ni­ma tu je go­ste za­ba­vlja­la Sof­ka Ni­ko­lić, ko­ju su zvali kra­lji­com sev­da­ha i ro­man­si.

U okvi­ru ro­đen­dan­ske pr­o­sla­ve, še­sna­e­storo ko­le­ga do­bi­lo je ju­bi­lar­na pri­zna­nja. Uz muzi­ku tam­bu­ra­ša, igru, po­e­zi­ju ko­ju je ka­zi­va­la glu­mi­ca Lji­lja­na Jak­šić i oži­vljavanje re­dakcij­skih zgo­da, no­vi­nar­ska „da­ma” za­ko­ra­či­la je u svo­ju no­vu go­di­nu.

Kod „Tri šešira“

Poručite svoj primerak knjige

po promotivnoj ceni od 620RSD
+ troškovi poštarine

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

I deo cvetne bašte

I sala – novi deo

Kamin sala

Četvrta sala

Cvetna bašta

Banket sala – stari deo

Banket sala – novi deo

Prolaz

Crvena sala

RADNO VREME

Radno vreme

Ponedeljak – Nedelja

11:00 – 02:00

KONTAKT

Kontaktirajte nas

+381 60 31 30 180

+381 11 724 75 01